ex : 14 Rue de la Paix, Stade de France, Gare du Nord

VanAankomstdatumBijaankomsttijd

TotVertrekdatumBijvertrektijd

Wettelijke bepalingen


ALGEMEEN


De site parisfranceparking.fr is eigendom van PARIS FRANCE GARAGE, SAS met een kapitaal van 38.112 €waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te 211, Avenue Gambetta te Parijs (75020), ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 602 013 518.
PARIS FRANCE PARKING is een merk van PARIS FRANCE GARAGE dat houder is van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site.

 

De toegang tot de site verleent u geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten van deze site die de exclusieve eigendom blijft van PARIS FRANCE GARAGE.
Overeenkomstig de Franse wetgeving betreffende intellectuele eigendom en meer algemeen de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van auteursrechten, ontzegt u zich het recht de gegevens, de presentatie of de structuur van deze site of auteursrechtelijk beschermde werken die op de website worden getoond, https://www.parisfranceparking.nl zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht verbonden aan het werk, de presentatie of de structuur van de site of de gereproduceerde gegevens, geheel of gedeeltelijk en in welke vorm dan ook, voor een ander dan eigen gebruik te reproduceren, te verkopen, te verspreiden, in omloop te brengen, te verbreiden, aan te passen, te publiceren of openbaar te maken.

De algemene structuur, evenals de teksten en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van het bedrijf PARIS FRANCE GARAGE.

 

De reproductie en het gebruik van alle materialen op deze site zijn uitsluitend toegestaan voor strikt private, niet-commerciële doeleinden, en mits vermelding van de bron. Elke reproductie, elk gebruik of elke verspreiding van kopieën voor andere doeleinden is strikt verboden en strafbaar.

 

De site https://www.parisfranceparking.nl wordt geregeld door het Franse recht. Wie de site bezoekt vanuit het buitenland moet zich ervan vergewissen dat de toepasselijk lokale wetgeving wordt nageleefd.

 

PERSOONSGEGEVENS


De site, beheerd door PARIS FRANCE PARKING, werd in overeenstemming met de voorschriften aangegeven bij de CNIL onder het nummer: 1470888

De gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door PARIS FRANCE PARKING. Overeenkomstig de Franse wet inzake "Informatica en Vrijheden" van 6 januari 1978 beschikt u over het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben. Als u dit recht wenst uit te oefenen, neem dan contact op met de afdeling communicatie van PARIS FRANCE PARKING.

De verzamelde gegevens zullen elektronisch worden verwerkt en dienen om de verzoeken van internetgebruikers te beheren. PARIS FRANCE PARKING verzamelt informatie van bezoekers van de website door middel van vragenlijsten op de website. Deze informatie wordt gebruikt om te reageren op uw verzoeken om informatie.

 

Persoonlijke gegevens die op deze manier worden verzameld blijven beperkt tot die noodzakelijk om contact met u op te nemen (zoals uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoon).

Bij het surfen op de site laat u op onze server logfiles achter, niet-identificeerbare computergegevens die ons in staat stellen om de redactionele en promotionele inhoud van de site bij te sturen. Die gegevens worden alleen op onze site verzameld. Het IP-adres van de bezoeker wordt geregistreerd en in de "log-files" opgeslagen. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat er tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch op zijn browser een cookie kan worden geïnstalleerd.
De informatie en illustraties op pagina's van deze site zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn onderworpen aan wijzigingen die op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden aangebracht.
Voor alle vragen hierover kunt u contact met ons opnemen op info@parisfranceparking.fr

 

ONTWERP-REALISATIE


De site is met betrekking tot de ontwikkeling en vormgeving ervan (huisstijl, navigatie, algemene voorstelling van de inhoud...), alle raadplegings- en beheerinterfaces (ergonomie, menu's en afbeeldingen, scripts en softwareontwikkeling) en alle tekstuele inhoud die het voorwerp heeft uitgemaakt van redactioneel werk, beschermd door de wetten inzake intellectuele eigendom waarvan PARIS FRANCE PARKING de exclusieve eigenaar is.

 

BIJDRAGEN 


De stylesheet van de site werd ontworpen door PKG CONSULTING. (www.pkgconsulting.fr)

 

DISCLAIMER 


Het zou kunnen dat de informatie, software, producten en diensten op deze website technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze informatie wordt regelmatig gewijzigd. PARIS FRANCE PARKING en/of zijn leveranciers kunnen op ieder moment worden verplicht om verbeteringen en/of wijzigingen aan deze website aan te brengen. PARIS FRANCE PARKING en/of zijn leveranciers zijn niet aansprakelijk voor de adequaatheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en nauwkeurigheid, ongeacht het beoogde gebruik, van de informatie, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen op deze website. Dergelijke informatie, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen worden geleverd "as is", zonder enige vorm van garantie.

 

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID OP HET INTERNET 


U bent perfect op de hoogte van de technische mogelijkheden en beperkingen van het internet. Het is dus onmogelijk voor PARIS FRANCE PARKING om te garanderen dat de informatie die tussen ons wordt uitgewisseld niet door derden zal worden onderschept en dat de vertrouwelijkheid van die informatie gegarandeerd is.

 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE PUBLICATIE 


De verantwoordelijke voor de publicatie van de site is de heer Noam Abittan.